تست هوش جالب و بسیار سخت!

تست هوش جالب و بسیار سخت!
اگر به این ۵سوال ساده پاسخ دهید، خیلی باهوشهستید!! ( عکس) 

به تصویر زیر نگاه کنید و به سوالات پاسخ دهید!!

تست هوش خیلی جالب ...!!!

تست هوش خیلی جالب ...!!!

تست هوش خیلی جالب ...!!!

کدام دانشجو خسته و خواب آلود به نظر می‌رسد؟

کدامشان دوقلو می‌باشند؟

چند تا زن در عکس دیده می‌شود؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می‌باشند؟

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه