تعیین جنسیت فرزند با سن مادر و ماه تولد

تعیین جنسیت
جدول تعیین جنسیت با بکارگیری جداولی، احتمال جنسیت جنین نسبت به سن مادر و ماه مقاربت تعیین میشود. بعضی از این جدولها بر مبنای آمار تولد نوزادان در ماه های سال و بعضی بر مبنای عقاید مردمان کهن استوار است. نمونه آن جدول چینی ذیل است . مثلا مادری که در سن ۳۹ سالگی و در ماه January نزدیکی داشته باشد صاحب فرزند دختر و یا مادری که در سن ۲۲ سالگی و در ماه May مقاربت داشته باشد صاحب فرزند پسر خواهد شد. این جدول بنابه تقاضای کاربران محترم در اینجا درج میشود. جدول ذیل در چندین وبسایت آمریکای شمالی، اروپایی و روسی درج شده است .مثال: مادری 34 ساله است و در ماه آوریل باردار شده است در جدول خانه 34 را پیدا کرده همراه با ماه میلادی و جنسیت جنین را پیدا کنید.

 

سن مادر

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

January

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

February

دختر

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

March

دختر

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

April

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

May

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

June

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

July

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

August

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

September

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

October

پسر

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

November

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

December

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

سن مادر

۳۱

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

۲۶

۲۵

January

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

February

پسر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

پسر

March

دختر

پسر

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

April

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

May

دختر

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

June

دختر

پسر

دختر

پسر

پسر

دختر

پسر

July

پسر

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

August

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

September

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

دختر

October

دختر

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

پسر

November

دختر

پسر

دختر

پسر

پسر

دختر

پسر

December

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

سن مادر

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

۳۴

۳۳

۳۲

January

پسر

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

February

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

دختر

March

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

April

دختر

دختر

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

May

پسر

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

دختر

June

دختر

دختر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

July

دختر

پسر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

August

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

پسر

دختر

September

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

October

دختر

پسر

دختر

پسر

پسر

پسر

پسر

November

پسر

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

December

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

سن مادر

۴۵

۴۴

۴۳

۴۲

۴۱

۴۰

۳۹

January

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

February

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

March

دختر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

April

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

دختر

دختر

May

دختر

پسر

پسر

پسر

پسر

پسر

دختر

June

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

دختر

July

پسر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

پسر

August

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

دختر

September

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

October

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

November

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

دختر

December

دختر

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

پسر

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه