شاید هر کدام از خانم‌ها برای یک بار هم که شده به این موضوع فکر کرده‌اند که بعد از همسرشان از لحاظ معیشتی چه اتفاقی برای‌شان خواهد افتاد. درست است که حتی فکر کردن به این موضوع انسان را ناراحت می‌کند، اما این هم واقعیتی در زندگی انسان‌هاست که البته قانون‌گذار برای آن ترتیبی اندیشیده است.

شاید هر کدام از خانم‌ها برای یک بار هم که شده به این موضوع فکر کرده‌اند که بعد از همسرشان از لحاظ معیشتی چه اتفاقی برای‌شان خواهد افتاد. درست است که حتی فکر کردن به این موضوع انسان را ناراحت می‌کند، اما این هم واقعیتی در زندگی انسان‌هاست که البته قانون‌گذار برای آن ترتیبی اندیشیده است.

جام جم سرا: فصل ششم قانون جدید حمایت از خانواده در ماده 48 به میزان حقوق وظیفه و مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و همچنین نحوه تقسیم آن پرداخته است.
بند 1 ماده 48 قانون جدید حمایت از خانواده چنین مقرر می‌دارد:
«زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.»
تبصره: اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
در بند 2 ماده 48، قانون‌گذار برای حمایت بیشتر زوجه، حتی دریافت حقوق خود زوجه را هم مانعی برای دریافت حقوق همسر متوفی ندانسته و این‌گونه بیان می‌دارد:
«دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی، مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.»
در بند 3 ماده فوق‌الذکر در مورد فرزندان متوفی هم قوانینی در نظر گرفته شده تا آن‌ها هم شامل این حمایت قرار گیرند.
بند3 : «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول، از کار افتاده، نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.»
همچنین بند4 این ماده بیان می‌دارد: «حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.»
تبصره: مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراء است.

وراث قانونی

شاید این سؤال برایتان پیش آید که منظور از وراث قانونی چه کسانی هستند؟
ماده 86 قانون استخدام کشوری وراث قانونی را این چنین معرفی می‌نماید:
وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف: فرزندان و نوادگان ذکور که از بیست سال کمتر داشته باشند مگر ای��‌که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آن‌ها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب: فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ: مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر
ت: عیال دائمی متوفی
ث: شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج: فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.
ماده 87 قانون استخدام کشوری هم مقرر می‌کند: «حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم (متوفی) تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهم بقیه وراث افزوده می‌شود.»|باشگاه همسران جوان|مرضیه سلیمانی- کارشناس حقوق قضائی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه