«حمیرا ریگی» اولین فرماندار ایران از قوم بلوچ و اهل سنت، متولد سال ۱۳۵۴ است که در فروردین ماه امسال به عنوان فرماندار شهرستان قصر قند در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد. عکاسان تصاویری از زندگی او را در محل کار، پارک و بوستان، میان مردم و نیز کنار اعضای خانواده و در حال خانده‌داری ثبت کرده‌اند که در ادامه می‌بینید.

«حمیرا ریگی» اولین فرماندار ایران از قوم بلوچ و اهل سنت، متولد سال ۱۳۵۴ است که در فروردین ماه امسال به عنوان فرماندار شهرستان قصر قند در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد. عکاسان تصاویری از زندگی او را در محل کار، پارک و بوستان، میان مردم و نیز کنار اعضای خانواده و در حال خانده‌داری ثبت کرده‌اند که در ادامه می‌بینید.

جام جم سرا:

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 1

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 2

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 3

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 4

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 5

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 6

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 7

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 8

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 9

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 10

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 11

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 12

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 13

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 14

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 15

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 16

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 17

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 18

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 19

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 20

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 21

.

زندگی خصوصی و عمومی اولین زن فرماندار |مجموعه عکس| - تصویر 22

.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه